ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • [ Assembly 구구단_NASM ]
  System/Reversing 2018.07.16 14:57

  BoB 과제 중 Assembly로 구구단 프로그램 만드는 과제가 있었다.

  외부 라이브러리(printf, scanf)을 사용해도 좋다고 하셨지만, 한번 외부 함수 없이 구현해보고 싶었다.


  Assembler 종류는 대표적으로 MASM(Microsoft) / NASM(Netwide) / GAS(Gnu) 가 있는데

  나는 Intel문법을 지원하는 NASM 어셈블러를 사용했고, 64bit 환경에서 구현하였다.


  명령어 : nasm -felf64 gugudan.asm    .asm -> .o

     ld -o gugudan gugudan.o    .o -> execute
  [ Assembly 구구단 ]


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  global _start
   
  ;#####################Text Section###################
  section .text
   
  _start:
      mov rax, 1
      mov rdi, 1
      mov rsi, welcome
      mov rdx, 49
      syscall    ;write
   
      mov rax, 1
      mov rdi, 1
      mov rsi, input
      mov rdx, 16
      syscall    ;write
   
      xor rax, rax
      xor rdi, rdi
      mov rsi, sel
      mov rdx, 2
      syscall    ;read
      
      mov rax, sel
      cmp byte[rax], 0x31
      je m_1
      
      call menu_2
      mov rax, 60
      xor rdi, rdi
      syscall    ;exit    
   
      m_1:
          call menu_1
          mov rax, 60
          xor rdi, rdi
          syscall    ;exit
   
  menu_1:
      mov rcx, 9
      mov rax, '1'
   
      lp_1:
          mov [X], al
          push rcx
          mov rax, '1'
          mov rcx, 9
      
      lp_2:
          push rax
          push rcx
          mov [Y], al
          call print_X
          call print_space
          call print_star
          call print_space
          call print_Y
          call print_space
          call print_equal
          call print_space
          call print_Z
          call print_enter
          pop rcx
          pop rax    
          inc al
          loop lp_2    ; count == 9
          call print_enter
          pop rcx
          mov rax, [X]
          inc al
          loop lp_1
          ret
   
  menu_2:
      xor rax, rax
      xor rdi, rdi
      mov rsi, dan    
      mov rdx, 2
      syscall
   
      mov al, [dan]
      mov [X], al    
      mov rcx, 9
      mov rax, '1'
      
      nlp_1:
          push rax
          push rcx
          mov [Y],al
          call print_X
          call print_space
          call print_star
          call print_space
          call print_Y
          call print_space
          call print_equal
          call print_space
          call print_Z
          call print_enter
          pop rcx
          pop rax
          inc al
          loop nlp_1
          ret
      
   
  ;####################Function Section####################
  print_star:
      mov rax, 1
      mov rdi, 1
      mov rsi, star
      mov rdx, 1
      syscall
      ret    
   
  print_equal:
      mov rax, 1
      mov rdi, 1
      mov rsi, equal
      mov rdx, 1
      syscall
      ret    
   
  print_space:
      mov rax, 1
      mov rdi, 1
      mov rsi, space
      mov rdx, 1
      syscall
      ret    
   
  print_enter:
      mov rax, 1
      mov rdi, 1
      mov rsi, enter
      mov rdx, 1
      syscall
      ret
   
  print_X:
      mov rax, 1
      mov rdi, 1
      mov rsi, X
      mov rdx, 1
      syscall
      ret
   
  print_Y:
      mov rax, 1
      mov rdi, 1
      mov rsi, Y
      mov rdx, 1
      syscall
      ret
   
  print_Z:
      mov al, [X]
      sub al, '0'    ;char -> dec
      mov bl, [Y]
      sub bl, '0'    ;char -> dec
      mul bl    ; X * Y
      mov bl, 10
      div bl
      add al, '0'
      add ah, '0'
      cmp al, '0'
      je no_up
      
      mov [Z+1], ah
      mov [Z], al
      mov rax, 1
      mov rdi, 1
      mov rsi, Z
      mov rdx, 2
      syscall
      ret
      
      no_up:
          mov byte [Z], ah
          mov rax, 1
          mov rdi, 1
          mov rsi, Z
          mov rdx, 1
          syscall
          ret
   
  ;###################Data Section####################
  section .data
  welcome: db "Welcome! Print Gugudan!",10,"[1] 1~9Dan / [2] (N)Dan", 10,0
  input: db "Please Input > ", 0
  sel: dw 0x00
  dan: dw 0x00
  X: db '1'
  Y: db '1'
  Z: dw '1'
  star: db '*'
  equal: db '='
  space: db ' '
  enter: db 10
   
  cs
  [ 실행 모습 ]


  [ 1단 ~ 9단 출력 ]

    


  [ 입력받은 N단 출력 ]
  [ 여담 ]

  어셈블리어로 프로그램을 짜본적이 없어서 하나부터 열까지 힘들었다..

  메뉴 선택 할 때, 분기시키는 로직짜는 것도 2시간 디버깅 끝에 구현 할 수 있었다.


  메뉴선택 Input값을 비교할 때, 

  CMP RAX, 0x31 이렇게 비교를 했었는데, 이건 RAX의 주소와 비교를 하는 것과 똑같은 구문이다.

  따라서, CMP [RAX], 0x31 과 같이 대괄호로 묶어줘서 값을 참조하게 하여서 비교해야 한다.


  이 것 외에도 연산값 출력하는 것, 반복문 돌리는 것 등등 난관이 너무 많았다..

  이 간단한 프로그램 짜는데만 거의 10시간정도 걸린 것 같다.

  그래도 어셈블리어 해석능력(리버싱)이 향상된 것 같아서 의미없는 시간은 아니였다. 

  댓글 5

  • 프로필사진

   우리 수업시간에 내가 어셈으로 구구단 짜보라고 했자너 ..
   왜이제하고 어렵다고해 ㅋㅋㅋ
   그리고 어셈은 곱셈말고 나눗셈이 진퉁임 ㅎㅎ :)

   2018.07.19 10:52
   • 프로필사진

    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그러게요..
    비오비와서 형한테 배운 것들 엄청 유용하게 활용하고 있어요ㅎㅎ

    2018.07.20 16:50 신고
  • 프로필사진

   어셈블리로 짜는게 머리 아프네요 진짜 ㅠㅠ 잘 보고갑니다

   2019.04.06 03:23
  • 프로필사진

   어셈블리로 구구단을 짜다니 진짜 대단하세요

   2019.07.11 19:15 신고
Designed by Tistory.